เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
8166   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรม ทต.หนองบัวสะอาด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
  วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
  นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
 • โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
  โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 14 กันยายน 2564 ทต.หนองบัวสะอา...
  วันที่ 14 กันยายน 2564 ทต.หนองบัวสะอา...
 • กิจกรรมประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด ...
  กิจกรรมประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบา...
  วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบา...
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
นายอาตม์ ข้อสว่าง
นายอาตม์ ข้อสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสงปฏิกูล
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
โทร.044-756257

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงข่าว : 04/04/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 9565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลงข่าว : 30/01/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 10969
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 31/03/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 10906
เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ลงข่าว : 11/10/2564 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 10996
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
ลงข่าว : 27/01/2564 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 11019
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่กินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
ลงข่าว : 16/06/2563 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 11023
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
10/05/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคูขาด สาย ร.ร.คูขาดโสกรังสามัคคี-ลำห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านโสกรัง ถนนม่วนชื่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2022 : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สน.ปลัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระพะเนียด สายถนนชายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองพฤกษ์ สามแยกถนนลาดยาง-คุ้มทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/04/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 : จ้างจ้างเหมารื้อถอนฝาย จำนวน 5 โครงการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (เพิ่มเติม)
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 1
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบวิชาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน
การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งการโอนเงินวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 1.เงินก่อสร้างถนน 2.เงินโครงการขุดลอก
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งแรงใจให้ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย
ออกกำลังกายต้านภัย Covid-19
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัวสะอาด
วิดีทัศน์แนะนำตำบลหนองบัวสะอาด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ


Facebook เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ธ.ธกส
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมสรรพากร
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด