เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
12380   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรม ทต.หนองบัวสะอาด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
  วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
  นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
 • โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
  โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 14 กันยายน 2564 ทต.หนองบัวสะอา...
  วันที่ 14 กันยายน 2564 ทต.หนองบัวสะอา...
 • กิจกรรมประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด ...
  กิจกรรมประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบา...
  วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบา...
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
นายอาตม์ ข้อสว่าง
นายอาตม์ ข้อสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสงปฏิกูล
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
โทร.044-756257

ประกาศรายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 15
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 01/11/2564 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 18
ประกาศรายงานการเงิน เดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 10/05/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 24
ประกาศรายงานการเงิน เดือน มีนาคม 2565
ลงข่าว : 05/04/3108 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงข่าว : 04/04/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 9624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลงข่าว : 30/01/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 11015
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/06/2022 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสระครก สายพ่อจอม-ไปรษณีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2022 : จ้างจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองพลวง ซอยอุดมพัฒนา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านกระพี้ สาย สายบ้านนางสาวทองหล่อ-ศาลปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาว ซอยเมตตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน/ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2565 ของกองการศึกษา จำนวน 34 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2022 : จ้างจ้างเหมาปรับเกรดคันดินลำห้วยแคนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสระครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2022 : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2022 : จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ
แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 6/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 ของพนักงานครูเทศบาล
แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 6/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การโอน โอน(ย้าย) /รับโอน โอน(ย้าย) /ย้ายสับเปลี่ยนกัน /ภายในจังหวัด และจากแห่งอื่น /ไปดำรงตำแหน่งแห่งอื่น ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่นฯ
การเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งแรงใจให้ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย
ออกกำลังกายต้านภัย Covid-19
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัวสะอาด
วิดีทัศน์แนะนำตำบลหนองบัวสะอาด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ


Facebook เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ธกส
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมทางหลวง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล