เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
15230   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรม ทต.หนองบัวสะอาด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
  โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
 • โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจั...
  โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจั...
 • โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย" โครงก...
  โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย" โครงก...
 • วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
  วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
  นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
 • โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
  โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
นายอาตม์ ข้อสว่าง
นายอาตม์ ข้อสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสงปฏิกูล
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
โทร.044-756257

ประกาศรายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 24
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 01/11/2564 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 31
ประกาศรายงานการเงิน เดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 10/05/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 33
ประกาศรายงานการเงิน เดือน มีนาคม 2565
ลงข่าว : 05/04/3108 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงข่าว : 04/04/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 9640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ลงข่าว : 30/01/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 11053
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
04/08/2022 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่5 บ้านกระพี้ สายบ้านนางสาวทองหล่อ-ศาลปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 4 หมู่บ้าน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2022 : จ้างจ้างเหมาโครงการต่อเติมขยายท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยหวาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม สายตาทั่ง-ยายเรียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)บุตร) งวดที่ 2
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรองรับกรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินโiงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center
ขอความร่วมมือ อปท.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมและการประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก
แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งแรงใจให้ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย
ออกกำลังกายต้านภัย Covid-19
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัวสะอาด
วิดีทัศน์แนะนำตำบลหนองบัวสะอาด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ


Facebook เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมทางหลวง
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • โยธาไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม