เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
19348   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ภาพกิจกรรม ทต.หนองบัวสะอาด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการอบรมพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ การป...
  โครงการอบรมพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ การป...
 • โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
  โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
 • โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจั...
  โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจั...
 • โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย" โครงก...
  โคราชเมืองแห่งความปลอดภัย" โครงก...
 • วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ งานสังคมสงเคราะห์
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
  วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศ...
 • วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 29 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
  วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ป่วยโควิด ...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 ช่วงเช้ากิจกร...
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 18 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
  นายอุดม หล่าสระเกษ นายกเทศมนตรีตำบล...
 • โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
  โครงการฝึกอบรม/ทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติป...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยนายกเทศมนตร...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เจ้ากน้าที่เทศ...
 • วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
  วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลหนอง...
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
นางสาววรัทยา อ่อนชมภู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ
นายอาตม์ ข้อสว่าง
นายอาตม์ ข้อสว่าง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประวฃสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสงปฏิกูล
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตจําหน่ายสนค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
โทร.044-756257

ประกาศรายงานการเงิน กรกฎาคม 2565
ลงข่าว : 01/08/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 18
ประกาศรายงาน ไตรมาส 3/2565
ลงข่าว : 15/08/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 23
ประกาศรายงานการเงิน มิถุนายน 2565
ลงข่าว : 01/07/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 30
ประกาศรายงานการเงิน เดือน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 55
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 01/11/2564 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 55
ประกาศรายงานการเงิน เดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 10/05/2565 โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน 66
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
08/09/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สน.ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก ทต.หนองบัวสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2022 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ซอยหน้าโรงเรียนบ้านสระครก
26/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2022 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 30 กันยายน 2565 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "การปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี การจัดทำงบการเงินรวม และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาค (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 กันยายน 2565 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
แจ้งการโอนเงินวันที่ 29 กันยายน 2565 1.ขุดลอกสระ 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจ้งการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 1 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 5 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งแรงใจให้ผู้กักตัวในศูนย์พักคอย
ออกกำลังกายต้านภัย Covid-19
ข้อมูลพื้นฐานตำบลหนองบัวสะอาด
วิดีทัศน์แนะนำตำบลหนองบัวสะอาด
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ


Facebook เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ตุลาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • กรมทางหลวง
 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ธกส
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ