เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
8164   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด
 
ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด
 
1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
1.1 ลักษณะที่ตั้ง ขนาดพื้นที่และอาณาเขต
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด มีพื้นที่ทั้งหมด 46.40 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 30,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.86 ของพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ทั้งหมดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด มีที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ไปทางทิศทางตะวันตกระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 122 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ กับ ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโนนทองหลางอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลห้วยยางและตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
      ตำบลหนองบัวสะอาดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตามลักษณะที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป โดยเป็นที่ลาดเอียงไม่สม่ำเสมอมีลำห้วยยางไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล ลำห้วยแคนไหลผ่านมีหนองน้ำทั้งหนองน้ำธรรมชาติและหนองน้ำขุดใหม่กระจายอยู่ทั่วไป แต่ยังมีปริมาณน้ำตามลำห้วยและหนองน้ำอยู่ในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม ลักษณะภูมิอากาศ
- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส
 
 1.3  ประชากร
    ประชากรปัจจุบันในปี พ.ศ. 2554 มีประชากรรวมทั้งสิ้น    6,720    คน แยกเป็น ชาย 3,356    คน หญิง 3,364        คน จำนวนครัวเรือน 1,625   ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 145  คน ตารางกิโลเมตร
   
1.4  ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
    ประชากรในเขตตำบลหนองบัวสะอาดส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานเป็นแบบ ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มจากการรวมกลุ่มกับญาติพี่น้องมิตรสหายก่อน และขยายการรวมกลุ่มออกจนมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือปานกลาง ประชาชนมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ตามบริเวณที่การคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้บริเวณ แหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์เพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
    
    1.5  การเมืองการปกครอง
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาดมีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยมีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนหัวหน้าชุมชนตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547  ปัจจุบันตำบลหนองบัวสะอาดได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
    ปัจจุบันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก็ใช้หลักการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการปกครองตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ประชาชนในตำบลระดับหนึ่งโดยการเอา ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค เป็นพื้นฐานในการวางแผนแก้ไขปัญหาของตำบลตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถิติ


เข้าชม : 12806