เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
8166   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ 

ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด   
       ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการภารกิจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้อการ ความไม่มีความไม่รู้ของชุมชน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) โดยการจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบล 5 ปี และแผนพัฒนาตำบลประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
    การดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ได้กำหนดภารกิจเป็น 7 ด้าน ซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
     (1)    จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (มาตรา 67(1))*
     (2)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 67(1))*
     (3)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))*
     (4)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))*
     (5)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2))**
     (6)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4))**
     (7)    การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))**
     (8)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
      (1)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(1))*
      (2)    การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ
               สิ่งปฏิกูล (มาตรา (67))*
      (3)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))*
      (4)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
               (มาตรา 68(4))*
      (5)   การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))*
      (6)    การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้วยโอกาส          
               (มาตรา   16(10))**
       (7)    จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13))**
       (8)    การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))**
       (9)    การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16(18))**
       (10)การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))**
       (11)ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
      (1)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(1))*
      (2)    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน       (มาตรา
             68(8))*
      (3)    การผังเมือง (มาตรา 68(13) และมาตรา 16 (25))**
      (4)    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))*
      (5)    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))*
      (6)    การจัดเมืองให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20))*
      (7)    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))**
      (8)    การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))**
      (9)    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณ
              สถานอื่น ๆ (มาตรา 16(23))**
     (10)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (26))**
     (11)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอด
             ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))**
     (12)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
     (1)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))*
     (2)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))*
     (3)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))*
     (4)    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 68 (9))*
     (5)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68 (10))*
     (6)    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))*
     (7)    การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))*
     (8)    การจัดให้มีและการตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))*
     (9)    การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))**
    (10)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
     (1)    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))*
     (2)    การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและ
              สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))**
     (3)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    
     (1)    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
              67 (8))*
     (2)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))*
     (3)    การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน            (มาตรา 16 
              (15))*
     (4)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16))*
     (5)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
       (1)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรลงประมาณหรือบุคคลการให้
               ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))*
       (2)    กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
               ประกาศกำหนด (มาตรา 16 (31))**
       (3)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
หมายเหตุ
          •    หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
 
         ** หมายถึง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สะอาดจะให้สอเคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร อบต. ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ของ อบต. ได้ และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้เป็นอย่างดี
  
   
 
 ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด   
       ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ได้ดำเนินการภารกิจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้อการ ความไม่มีความไม่รู้ของชุมชน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) โดยการจัดทำเป็นแผนพัฒนาตำบล 5 ปี และแผนพัฒนาตำบลประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
    การดำเนินการตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด ได้กำหนดภารกิจเป็น 7 ด้าน ซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)  และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
     (1)    จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (มาตรา 67(1))*
     (2)    ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 67(1))*
     (3)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))*
     (4)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))*
     (5)    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2))**
     (6)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16(4))**
     (7)    การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))**
     (8)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
      (1)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(1))*
      (2)    การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและ
               สิ่งปฏิกูล (มาตรา (67))*
      (3)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))*
      (4)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
               (มาตรา 68(4))*
      (5)   การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))*
      (6)    การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิเด็ก สตรีคนชราและผู้ด้วยโอกาส          
               (มาตรา   16(10))**
       (7)    จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13))**
       (8)    การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))**
       (9)    การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16(18))**
       (10)การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))**
       (11)ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
      (1)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(1))*
      (2)    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน       (มาตรา
             68(8))*
      (3)    การผังเมือง (มาตรา 68(13) และมาตรา 16 (25))**
      (4)    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (12))*
      (5)    การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))*
      (6)    การจัดเมืองให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20))*
      (7)    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))**
      (8)    การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))**
      (9)    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณ
              สถานอื่น ๆ (มาตรา 16(23))**
     (10)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (26))**
     (11)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอด
             ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))**
     (12)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
    ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
     (1)    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))*
     (2)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))*
     (3)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))*
     (4)    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 68 (9))*
     (5)    ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68 (10))*
     (6)    กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))*
     (7)    การท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))*
     (8)    การจัดให้มีและการตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))*
     (9)    การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))**
    (10)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
     (1)    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))*
     (2)    การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและ
              สิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))**
     (3)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    
     (1)    บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา
              67 (8))*
     (2)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))*
     (3)    การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน            (มาตรา 16 
              (15))*
     (4)    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16))*
     (5)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
       (1)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรลงประมาณหรือบุคคลการให้
               ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))*
       (2)    กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
               ประกาศกำหนด (มาตรา 16 (31))**
       (3)    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
หมายเหตุ
          •    หมายถึง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
 
         ** หมายถึง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สะอาดจะให้สอเคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา อบต. นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร อบต. ทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ของ อบต. ได้ และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้เป็นอย่างดี
  
 


เข้าชม : 11322