เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

อาชีพ 
          ส่วนมากประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง ) การปลูกพืชส่วนครัว เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง เช่น การค้าขาย การรับจ้างทั่วไป และการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 
  
          การพาณิชยกรรมและการบริการ 
         สถานบริการด้านพาณิชยกรรม 

               1. สถานีน้ำมัน      -    แห่ง (ปั๊มหลอดมือหมุน) 
               2. สถานีน้ำมัน      4   แห่ง (ปั๊มหัวหีด) 
               3. ร้านค้าทั่วไป     58 แห่ง 
  

          อุตสาหกรรม 
           1. โรงสีข้าว    47   แห่ง 
          2. ร้านซ่อมยานยนต์     3     แห่ง     
          3. ร้านซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร     -    แห่ง 
          4. ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า    -   แห่ง 
          5. ร้านตัดเสื้อผ้า    1  แห่ง 
          6. ร้านตัดเย็บรองเท้า     1    แห่ง 

  

          ปศุสัตว์ 

  
              ประชาชนประกอบอาชีพ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯเข้าชม : 12300