เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
8166   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ข้อมูลด้านสังคม 

 

ด้านสังคม

สถาบันทางการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ดังนี้.
 

ชื่อโรงเรียน

หมู่ที่

นักเรียน

ครู

ผู้บริหารสถานศึกษา

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

โรงเรียนหนองกระทุ่ม

2

95

95

190

6

10

16

นายบุญเทียม โทแหล่ง
โรงเรียนบ้านสระครก

3

62

70

132

7

10

17

นายเอี่ยม วังหอม
โรงเรียนบ้านกระพี้

5

31

29

60

3

3

6

นางดวงจิตรต์ ไพรงาม
โรงเรียนคูขาด -โสกรังสามัคคี

8

59

70

129

2

8

10

นายเวสสันดร กัปโก
โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2

7

84

65

149

7

4

11

นายปริญญา ประจง

รวม

 

331

329

660

25

35

60

 




- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

 

ที่ ชื่อ ศพด. หมู่ ปีที่จัดตั้ง จำนวนเด็ก จำนวนครู ผดด. (คน) ชื่อประธานศูนย์

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

1

บ้านสระครก

3

2526

11

19

30

2

นายสมพงษ์ ทองพันธ์

2

บ้านหนองบัวสะอาด

1

2536

10

10

2

1

3

บ้านหนองกระทุ่ม

2

2541

8

8

16

1

4

บ้านสระพะเนียด

10

2541

30

20

50

2

5

บ้านกระพี้

5

2544

6

9

15

1

6

บ้านคูขาด

8

2544

14

6

20

1

 

รวม

   

79

72

151

8

 




 

    - ข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2555
    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
    - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
    - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. จำนวน 1 แห่ง




ด้านศาสนา

   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
   มีวัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 11 แห่ง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

   1. ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือน พฤษภาคม กิจกรรมแห่เซิ้งบั้งไฟขอฝน
   2. ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม กิจกรรมประชาชนร่วมกันทำบุญที่หมู่บ้าน
   3. ประเพณีวันสงการณ์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมมีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้สูงอายุและเล่นกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน
   4. มีการจัดงานเพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ของทุกหมู่บ้าน กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จัดในระหว่างเดือนแปดไทยของทุกปี
   5. งานวันสำคัญเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น งานวันเด็ก งานวันเยาวชน ฯลฯ
   6. งานรัฐพิธี เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช ฯลฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพิธีที่ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
ด้านสาธารณสุข
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มี 2 แห่ง
 

ที่

ชื่อ รพ.สต.

หมู่ที่

บ้าน

เจ้าหน้าท

ี่

พื้นที่รับผิดชอบ

 

1

รพ.สต. คูขาด

8

คูขาด

4

หมู่ 1,2,3,8,9

2

รพ.สต. หนองพลวง

10

สระพะเนียด

3

หมู่ 4,5,6,7,10
 

รวม

2 แห่ง

     




- ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสะอาด

   ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 3 แห่ง คือป่าโคกโสกบก เนื้อที่ 936 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวสะอาด ป่าโคกหนองขี้เห็น เนื้อที่ 546 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านกระพี้ และป่าโคกหนองโดนป่าช้าบ้านสระครก เนื้อที่ 440 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านสระครก รวมเนื้อที่ดิน 2,036 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้เข้าไปเก็บสมุนไพรและเป็นแหล่งอาหารจำพวกพืชผักธรรมชาติ เช่น เห็ดชนิดต่าง ๆ ผักหวาน ไข่มดแดง สัตว์เล็กจำพวก แย้ อึ่ง กระต่าย รวมถึงแมลงที่ชาวบ้านนำมาทำเป็นอาหาร นอกจากนั้นยังใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงอีกด้วย

ทรัพยากรน้ำ

   แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำห้วยแคน กับ ลำห้วยหวาย มวลชนที่จัดตั้งขึ้น

   - ศูนย์พลังแผ่นดินหมู่บ้าน 10 แห่ง
   - กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาตำบลหนองบัวสะอาด 1 แห่ง
   - กลุ่มฌาปนกิจตำบลหนองบัวสะอาด 1 แห่ง
   - กลุ่มออมทรัพย์ 1 แห่ง


  
 



เข้าชม : 12221