เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
https://www.nongbua-saad.go.th
นายอุดม  หล่าสระเกษ
นายอุดม หล่าสระเกษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวสะอาด
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
8163   คน
เริ่มนับวันที่ 10 ธันวาคม 2563

โครงสร้างพื้นฐาน 

 เส้นทางการคมนาคมและการจราจร
          - ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย ระยะทาง 20 กิโลเมตร
          - ถนนคอนกรีต จำนวน 45 สาย ระยะทาง 18 กิโลเมตร และอีก 223  เมตร
          - ถนนดินลูกรัง จำนวน 21 สาย ระยะทาง    29 กิโลเมตร และอีก  583 เมตร
 
ประชาชนในตำบลหนองบัวสะอาดสามารถติดต่อการคมนาคมได้ทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ ในการเดินทางโดยรถยนต์และทางรถไฟ โดยรถยนต์ใช้ถนนสาย นานิคม – บ้านหนองยาว ระยะทาง 20 กิโลเมตร สภาพถนน ลาดยางตลอดสาย ส่วนทางรถไฟใช้ขบวนรถไฟ บัวใหญ่ – แก่งคอย – กรุงเทพ ฯ
 
 
          การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลหนองบัวสะอาดมายังที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ใช้การคมนาคมทางรถยนต์สะดวกกว่าส่วนการคมนาคมภายในตำบล ใช้ถนนที่มีอยู่ในเขตตำบล ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือติดต่อไปยังตำบลอื่น ๆ โดยอาศัยรถยนต์ส่วนตัว และรถยนต์ประจำทาง รถโดยสารเล็กและพาหนะอื่นๆ ในการติดต่อคมนาคม
 
      การประปา
          ประชาชนในตำบลหนองบัวสะอาดส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านทั้งแบบผิวดินและบาดาล
 
          การไฟฟ้า
          การให้บริการด้านไฟฟ้าของตำบลหนองบัวสะอาดมีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือนแต่มีบางครัวเรือนที่อยู่ในที่ห่างไกลหรืออยู่ในไร่นาไฟฟ้าขยายไปไม่ถึงเนื่องจากขาดเงินสมทบและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่อย่างจำกัด
 
         การสื่อสาร
          ประชาชนส่วนใหญ่ใช้การติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และใช้โทรศัพท์สาธารณะ แต่มีน้อยไม่เพียงพอเนื่องจากบางหมู่บ้านไม่มีคู่สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่บางแห่งไม่มีสัญญาณ
 
          ลักษณะการใช้ที่ดิน
          การใช้ประโยชน์จากทีดินประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น การทำนาทำไร่ นอกนั้นเป็นที่พักอาศัย และเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เข้าชม : 12612